ETT URVAL AV VÅRA UPPDRAG

Våra uppdrag ger oss så mycket glädje. Vi drivs av de unika utmaningar och möjligheter som finns hos varje uppdragsgivare. Här delar vi med oss av några exempel!

Kundresor för att utveckla sitt stöd – Ekonomistyrningsverket

Bakgrund: Ekonomistyrningsverket (ESV) utvecklar den ekonomiska styrningen för statliga myndigheter samt gör analyser och prognoser för statens ekonomi. De är en central förvaltnings­myndighet under Finansdepartementet. En av ESV:s avdelningar, som var fokus för utvecklingsarbetet i projektet, heter Styrning, redovisning och finansiering och de arbetar med att utveckla och förvalta den statliga redovisningen, intern styrning och kontroll och formerna för den ekonomiska rapporteringen. Här erbjuder ESV idag stöd till sina målgrupper på exempelvis myndigheter och regeringskansliet, i form av rådgivning via mail och telefon, handledningar, samt utbildningar.


Läs mer…

Medborgarinvolvering i Skärholmen – Stockholm stad

Bakgrund: Medborgarkontoret i Skärholmen hjälper uppåt 80 000 invånare/ år att navigera i samhällets olika system. Det kan handla om information om förskola, ekonomiskt bistånd, migrationsfrågor och bostad, men också vägledning i hur de praktiskt ska gå tillväga för att interagera med myndigheter eller kommunen i de här frågorna. 

Under 2018 initierade Medborgarkontoret ett arbete  för att skala upp nyttan de skapar för sina invånare och minska hierarkierna mellan medarbetare och besökare. De såg stora möjligheter i öka egenmakten hos sina besökare, öka känslan av  ägarskap, trygghet och kontroll för att driva verksamheten på ett mer samskapande sätt.

Läs mer…

Mot en mer kundcentrerad telekomindustri

BakgrundVår kund är en av världens ledande leverantörer av informations- och kommunikationsteknik. Cirka 40 procent av världens all mobiltrafik går genom deras nätverk. Trots att tekniken i dessa nätverk är oerhört avancerad är detta företag fast beslutet att utveckla lösningar som inte bara är tekniskt revolutionerande utan också intuitiva och lätta att använda. Företaget har redan implementerat Agile som metod och är nu intresserade av att börja använda designtänkande som ett sätt att ta in kundernas perspektiv tidigare i utvecklingsarbetet.

Läs mer…

Tjänsteutveckling av en startup inom hälso- och sjukvård – Coala Life

Bakgrund: Varje år drabbas ca 15 miljoner människor i världen av stroke. Detta medför att hjärt- och kärlsjukdomar är en av de främsta anledningarna till att människor dör världen över. Orsaken är i många fall en sen diagnos. Coala Life har utvecklat en unik ny digital lösning som möjliggör att personer med hjärtproblem själva kan registrera både hjärtljud, EKG och hjärtfrekvens. Detta medför att många fler hjärtsjukdomar skulle kunna upptäckas och behandlas i tid. Men precis som med hjärtat vill man inte chansa inför en lansering av en ny produkt. Expedition Mondial fick därför i uppdrag att med utgångspunkt i Coalas befintliga produkt och tjänst förstå kundens behov, förväntan och kontext i syfte att kartlägga när, var, hur och varför Coalas lösning skulle kunna stötta som bäst. 

Läs mer…

Trafikförvaltningen skyltar om utifrån resenärers logik – Trafikförvaltningen, SL

Bakgrund: Under i juli 2017 öppnade Citybanan, en omdirigering pendeltågstrafiken i centrala Stockholm med två nya pendeltågsstationer, Stockholm City och Stockholm Odenplan. Varje dag görs cirka 269 000 resor med pendeltågen och den nya 6 km långa pendeltågstunneln tillåter att kapaciteten fördubblas och att tågen kan gå tätare och punktligare. I och med att de nya pendelstationerna kopplas samman med befintliga tunnelbanestationer, kommer utmaningen för resenärerna att hitta inom och ut ur dessa stationer öka avsevärt. Expedition Mondial fick därför förtroendet av Trafikförvaltningen att tillsammans med resenärerna skapa ett system som underlättar att hitta rätt.

Läs mer…

Medborgarinvolvering för göra det enklare att resa kollektivt – Västtrafik

Bakgrund: Västtrafik har idag över 70 olika zoner i kollektivtrafiken. Nu vill Västtrafik göra det enklare att åka kollektivt och en viktig del i det är ett enklare zonsystem. Västtrafik ville därför förstå invånarnas farhågor och förväntningar innan inriktningsbeslut fattades om den framtida zonindelningen. Projektet genomfördes i samarbete med Intermetra.


Läs mer…

Förbättrat digitalt stöd för rådgivning i samskapande med medlemmar – Unionen

Bakgrund: Enligt en undersökning bland Unionens medlemmar som kontaktat deras fackliga rådgivning hade ca 60 procent försökt hitta svar på www.unionen.se innan de kontaktade Unionen. Orsaker till att de ringde var att de inte hittade det de sökte och att de ville säkerställa att den generella informationen man hittat gäller ens specifika fall. Unionen ville därför utveckla sin webb så att medlemmarna snabbt kunde få hjälp där vid enklare ärenden istället för att ringa in.

 

Läs mer…

En förbättrad pendlarbiljett och mobilapp utifrån resenärernas behov – Movingo

Bakgrund: Idag bor, arbetar och rör sig allt mer människor i Mälardalen. Att pendla mellan bostad och arbete eller studier tillhör vardagen för många invånare. För att bättre möta dagens och framtidens pendlare och deras behov genomför de kollektivtrafikansvariga i Stockholm, Sörmland, Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötlands län en rad satsningar för att förbättra den regionala tågtrafiken i Mälardalen. En stor och viktig satsning är Movingo, den nya pendlarbiljetten för lokal och regional trafik i Mälardalen. I utvecklandet av den kommande mobilapplikationen för Movingo, fick Expedition Mondial i uppdrag av den regionala kollektivtrafiktrafikmyndigheten i Sörmland (SKTM) och Mälardalstrafik AB, MÄLAB, att under september månad utföra tester och utvärderingar av appen tillsammans med resenärer.

Läs mer…

Samskapande av Vasamuseets nya entré – Vasamuséet

Bakgrund: Sedan Vasamuseet byggdes 1987 har mycket förändras. Ett ständigt ökande besökarantal, en digital mognad och ett nytt säkerhetsläge i samhället gör att verksamheten stegvis måste anpassa sig till förändrade krav och förväntningar från besökarna. 2016 genomförde Vasamuseet i samarbete med Expedition Mondial ett tjänstedesignprojekt där vi identifierade vilka åtgärder som var viktiga att genomföra för en bättre helhetsupplevelse anpassat till dagens förutsättningar. Entréområdet identifierades som ett särskilt viktigt område då det spelar en central roll både före, under och efter besöket och dessutom är en arbetsplats som måste fungera väl för medarbetarna. Nu har Vasamuseet, tillsammans med Statens Fastighetsverk (SFV) och husarkitekt Pär Ahlbom, gått vidare i processen och beslutat att genomföra en ombyggnad i entréområdet. Målet med den nya entrén är att möjliggöra ett gott besökarflöde, god tillgänglighet, en god arbetsmiljö och en bra säkerhetsnivå. 


Läs mer…

ORGANISATIONER VI HAR ARBETAT MED


Välkommen till Expedition Mondial Tjänstedesigners

Expedition Mondial AB

℅ Norrsken House
Birger Jarlsgatan 57 C
Postbox 35
113 56 Stockholm