Vad vi gjorde? 

Inledningsvis genomförde vi öppna djupintervjuer med personer med hjärtproblem där de kunde förklara hur deras liv påverkades av åkomman. Utifrån dessa intervjuer kunde vi bilda hypoteser om både vilka behovsgrupper som skulle vara mest behjälpliga av Coalas lösning men också varför. 

I de följande workshoparna kunde vi sedan prova Coalas produkt och tjänst och på så sätt få en djupare förståelse för användarna samtidigt som vi utvärderade Coalas tjänst. Genom dessa workshops kunde vi således validera hypoteserna och tillsammans med användarna detaljera och ge förslag på vidare utveckling av Coalas tjänst. 

Resultatet

Arbetet visade att Coala hade utvecklat en gedigen produkt och tjänst som hade ett oerhört värde för många med hjärtproblem. Arbetet identifierade utifrån kundinsikter de situationer då Coala var som mest relevant samt hur Coala skulle underlätta i användarnas liv. 

Projektet ledde till att Coala kunde skapa en tydligare erbjudandepaketering till rätt målgrupp och även en plattform för vidare produktutveckling för att nå nya möjliga målgrupper.