Hur gick det till? Mistra Urban Futures är ett internationellt forsknings- och kunskapscentrum för hållbar urban utveckling. Centrumet tror på att samproduktion av kunskap är ett vinnande koncept för att uppnå en hållbar urban framtid och skapa tillgängliga, gröna och rättvisa städer. I mars 2017 etablerades en Mistra Urban Futures nod i Stockholm och därmed ett partnerskap mellan Stockholm stad, Stockholm Resilience Center, IVL, Global Utmaning, KTH, SU och Quantified Planet. Genom en användardriven designprocess har Expedition Mondial stöttat i hur de globala målen kan möta en lokal kontext och hur Stockholmsnoden kan arbeta iterativt utifrån utmaningar och förutsättningar i Stockholmsregionen. Susanne från Expeditionen har varit med genom hela resan från ansökan om att få skapa en Stockholmsnod 2016, till att 2017 välja fokusområden, vision och mission för nodens arbete och senare facilitera användarcentrerade workshops för att kartlägga gemensamma behov och utmaningar för regionala projekt kopplade till de globala målen och dess indikatorer. Arbetet har involverat stöttning till styrgruppen, att kartlägga parternas incitament och fördelning av delmomenten att genomföra. Samt stöttning med visualisering av nodens rapporter; där specifikt fokus har varit att kartlägga initiativ som arbetar med socio-ekologisk hållbarhet och använder co-creation i sina processer.

Vad blev resultatet: Noden har under åren genomfört workshops, konferenser och följeforskning kring samkunskapande för Agenda2030, såsom Stockholm Urban Forum. Genom att använda en användarcentrerad approach, har noden själva applicerat de metoder kring co-creation som de tror på. Genom att lyssna och förstå fler perspektiv, är det lättare att skapa samsyn i sina processer och genomföra insatser som möter behov. Noden har släppt två rapporter, där Susanne har bidragit med illustrationer till projektrapport del två: “Mapping of co-creation for social-ecological sustainability in the Stockholm region – Part I and Part 2”.